News

Nearest contests

Contest type Date Start time End time Round Status
SP UKF Saturday Contest 03/06/2021 14:00 UTC 20:00 UTC 1 SCHEDULED
SP UKF Activity Contest 03/21/2021 07:00 UTC 13:00 UTC 3 SCHEDULED
SP UKF Activity Contest 04/18/2021 07:00 UTC 13:00 UTC 4 SCHEDULED
SP UKF Saturday Contest 05/01/2021 14:00 UTC 20:00 UTC 2 SCHEDULED
SP UKF Activity Contest 05/16/2021 07:00 UTC 13:00 UTC 5 SCHEDULED

Dyplomy / Diplomas

Szanowni Uczestnicy, zapraszam do pobierania dyplomów za współuczestnictwo w 2020 roku. Dziękuję serdecznie za uczestnictwo, oraz za cierpliwość i wyrozumiałość. Gratuluję osiągniętych rezultatów oraz życzę powodzenia w kolejnych zawodach! W dalszym ciągu jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i komentarze. Klasyfikacja generalna: Activity contest http://spukfcontest.pl/contest_type/2/final/2020/ Six hours contest http://spukfcontest.pl/contest_type/1/final/2020/ Za poszczególne konkursy dyplomy są dostępne w Kalendarz zawodów -> 2020 -> Wyniki ostateczne. W imieniu zespołu zawodów SP UKF CONTEST Przemek SP6GDI

Dears Contestants, I invite you to download diplomas for participation in 2020. Thank you very much for participating, as well as for your patience and understanding. Congratulations on the results achieved and good luck in the next competitions! We are still open to any comments and remarks. Overall: http://spukfcontest.pl/contest_type/2/final/2020/ Six hours contest http://spukfcontest.pl/contest_type/1/final/2020/ For each competitions, diplomas are available : Contest callendar -> 2020 -> Final results On behalf of the SP UKF CONTEST team Przemek SP6GDI

Oczekiwane wartości w pliku EDI / Expected values in EDI files

Wszystkie oczekiwane wartości zgodnie z : https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/12/VHF_Handbook_V9.00.pdf Pozostałe kombinacje mogą, ale nie muszą zostać rozpoznane przez oprogramowanie na serwerze. Nazwa pliku *.edi(z rozszerzeniem .edi) TName: nie ma znaczenia TDate: RRRRMMDD;RRRRMMDD (data zawodów w formacie RRRR rok, MM miesiąc, DD dzień) PSect: SINGLE (SO) Multi (MO) SINGLE LOW POWER (SO-LP) MULTI LOW POWER (MO-LP) PBand: 50 Mhz 70 Mhz 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 Ghz

All expected values according to: https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/12/VHF_Handbook_V9.00.pdf Another combination can but it may or may not be recognised by software installed on server. FIle name *.edi (with .edi file extension) TName: Don't have matter TDate: YYYYMMDD;RRRRMMDD (contest date in format YYYY as year , MM as month, DD as DAY) Another fields - please look above.

Wyniki / Results Activity 11, 12

Wyniki wstępne zawodów Activity 11-2020 i 12-2020 zostały opublikowane. Łączę serdeczne pozdrowienia, Przemek SP6GDI

Preliminary results of Activity 11-2020 and 12-2020 were published. Best regards, Przemek SP6GDI

Prace serwisowe / Maintenance

Drodzy Zawodnicy, w najbliższych dniach prowadzone będą prace serwisowe związane z kolejnym wydaniem portalu - może on nie działać poprawnie. Wyniki zawodów listopadowych i grudniowych zostaną opublikowane w najbliższych dniach. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, z góry za to dziękuję. 73! Przemek SP6GDI

Dear Contestants, Maintenance of portal will be in progress soon - it may be not working correctly. The results of the November and December contests will be published in the coming days. I am asking for patience and understanding, thank you in advance for that. 73! Przemek SP6GDI

Przesyłanie plików logów .EDI / log files .EDI sending

Drodzy Zawodnicy, Od grudnia następuje zmiana domyślnego sposobu wysyłania plików logów. Głównym, domyślnym sposobem zostanie formularz przesyłania plików logów .EDI dostępny poprzez link "Prześlij log / potwierdzenia otrzymanych logów" w kolumnie Akcja w kalendarzu zawodów lub użycie Generatora EDI. Dodatkowym, awaryjnym sposobem przesyłania logów pozostanie adres e-mail zawodów. W GRUDNIU proszę o przesłanie plików DWOMA SPOSOBAMI JEDNOCZEŚNIE. Z góry dziękuję za zrozumienie i współpracę. W razie pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu. Łączę serdeczne pozdrowienia, Przemek SP6GDI

Dear Contestants, Starting from December, default log files sending way will be changed. Main, default ways will be log files sending form available via link "Send log file / received logs confirmations" in Action column inside contest calendar or using Generator EDI. Secondary, emergency way will be sending log files via contest e-mail address. In DECEMBER please send files via BOTH WAYS. Thank you in advance for your cooperation and understanding. In case of doubts or questions don't hestite to contact. Best regards, Przemek SP6GDI

Drugie Wydanie / Second release

Drodzy Zawodnicy, Dziękuję za cierpliwość. Zainstalowano drugie wydanie strony. Proszę o zgłaszenie wszelkich błędów. EDI Generator powinien być aktywny od początku zawodów ACTIVITY TURA 11 - wtedy umożliwi on wybranie zawodów w formularzu - jest on narazie w trybie testowym dla chętnych. Nadal obowiązuje wysyłanie logów via e-mail. Miłego korzystania, Przemek SP6GDI

Dear Contestants. Thank you for your patient. Second release is deployed. Reporting of all bugs will be welcome. EDI Generator will be fully operational until start of ACTIVITY ROUND 11 - it will allow to choose contest in form. It has testing status - for eager to help. Sending logs via e-mail still required. Have a nice use, Przemek SP6GDI

ACTIVITY - Wyniki / Result

Drodzy Zawodnicy, Przepraszam za zwłokę w rozliczeniu zawodów i dziękuję za cierpliwość.Wyniki zawodów są dostępne na stronie konkursu pod nowym adresem: http://spukfcontest.pl który, nie będzie już zmieniany w przyszłości i będzie obowiązywał przez cały rok 2021.W dalszym ciągu trwają prace programistyczne nad drugim wydaniem strony, które będzie dostępne wkrótce.Łączę serdeczne pozdrowienia,Przemek SP6GDI

Dear Contestants, I am apologise for the delay of contest results delivery and thank you for your patience. Contest results are available on contest website under new address: http://spukfcontest.pl which will not be changed in future and will be valid throughout the 2021 year. Second release development is still in progress, it will be released soon. Best regards, Przemek SP6GDI

SP UKF CONTEST - test

Szanowni Zawodnicy, Dziękuję za uczestnictwo w zawodach i cierpliwość. System jest w fazie testowej. Mogą występować błędy i nieścisłości w danych. W razie wystąpienia prosimy zgłosić o e-mailem podanym na podstronie kontakt. DO CELÓW TESTOWYCH: Proszę o wysłanie plików EDI poprzez http://sp0vhf.atthost24.pl/contest/14/upload/ Dziękuję z góry za wyrozumiałość i współpracę oraz życzę powodzenia w zawodach. Łączę serdeczne pozdrowienia, Przemek SP6GDI - SP UKF Contest Manage

Dear Contestors, Thanks for your participation and being patient., system has TESTING status. Errors and data incoherence can happend. In case of incidents / erros pleas send requests via e-mail provided in Kontakt subsite. FOR TESTING PURPOSE ONLY: Please send your EDI log file via http://sp0vhf.atthost24.pl/contest/14/upload/ Thank you in advance for your understanding and cooperation and good luck in the competition. Very 73! Przemek SP6GDI - SP UKF Contest Manager