News

Nearest contests

Contest type Date Start time End time Round Status
SP UKF Activity Contest 08/18/2024 07:00 UTC 13:00 UTC 8 SCHEDULED
SP UKF Activity Contest 09/15/2024 07:00 UTC 13:00 UTC 9 SCHEDULED
SP UKF Activity Contest 10/20/2024 07:00 UTC 13:00 UTC 10 SCHEDULED
SP UKF Activity Contest 11/17/2024 07:00 UTC 13:00 UTC 11 SCHEDULED
SP UKF Activity Contest 12/15/2024 07:00 UTC 13:00 UTC 12 SCHEDULED

Dyplomy / Diplomas 2023

Szanowni Uczestnicy, zapraszam do pobierania dyplomów za współuczestnictwo w 2023 roku. Dziękuję serdecznie za uczestnictwo, oraz za cierpliwość i wyrozumiałość. Sytuacja w moim życiu zawodowym jak i rodzinnym jest bardzo wymagająca, co ma wpływ na moje możliwości zaangażowania się w prowadzenie zawodów. Gratuluję osiągniętych rezultatów oraz życzę powodzenia w kolejnych zawodach! W dalszym ciągu jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i komentarze. Składam serdeczne podziekowania dla Kamila SP8PKP za przygotowanie nowej szaty graficznej dyplomów. Twoja pomoc jest chwalebna! Klasyfikacja generalna: Activity contest http://spukfcontest.pl/contest_type/4/final/2023/ Saturday contest http://spukfcontest.pl/contest_type/3/final/2023/ W imieniu zespołu zawodów SP UKF CONTEST Przemek SP6GDI

Dears Contestants, I invite you to download diplomas for participation in 2023. Thank you very much for participating, as well as for your patience and understanding. The situation in my professional and family life is very demanding, so has an impact on my ability to engage in running the competition. Congratulations on the results achieved and good luck in the next competitions! We are still open to any comments and remarks. I would like to thank Kamil SP8PKP for preparing the new graphic design of the diplomas. Your help is praiseworthy! Overall: Activity contest: http://spukfcontest.pl/contest_type/4/final/2023 Saturday contest: http://spukfcontest.pl/contest_type/3/final/2023/ On behalf of the SP UKF CONTEST Team Przemek SP6GDI

Rozliczenie zawodów / Contests results 2023

Drodzy Zawodnicy, rozliczono zawody w 2023. Wyniki klasyfikacji finałowej i dyplomy zostaną opublikowane w krótce. Dziękuje za cierpliwość i przepraszam za zwłokę, spowodowaną moim przeciążeniem obowiązkami zawodowymi. Podowdzenia w zawodach w 2024!! 73! Przemek SP6GDI

Dear Contestants, the competition in 2023 has been settled. The results of the final classification and diplomas will be published shortly. Thank you for your patience and apologise for the delay caused by my professional duties overload. Good luck in contests in 2024!! 73! Przemek SP6GDI

Dyplomy / Diplomas 2022

Szanowni Uczestnicy, zapraszam do pobierania dyplomów za współuczestnictwo w 2022 roku. Dziękuję serdecznie za uczestnictwo, oraz za cierpliwość i wyrozumiałość. Sytuacja w moim życiu zawodowym jest bardzo wymagająca, co ma wpływ na moje możliwości zaangażowania się w prowadzenie zawodów. Gratuluję osiągniętych rezultatów oraz życzę powodzenia w kolejnych zawodach! W dalszym ciągu jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i komentarze. Klasyfikacja generalna: Activity contest http://spukfcontest.pl/contest_type/4/final/2022/ Saturday contest http://spukfcontest.pl/contest_type/3/final/2022/ W imieniu zespołu zawodów SP UKF CONTEST Przemek SP6GDI

Dears Contestants, I invite you to download diplomas for participation in 2021. Thank you very much for participating, as well as for your patience and understanding. The situation in my professional life is very demanding, so has an impact on my ability to engage in running the competition. Congratulations on the results achieved and good luck in the next competitions! We are still open to any comments and remarks. Overall: Activity contest: http://spukfcontest.pl/contest_type/4/final/2022 Saturday contest: http://spukfcontest.pl/contest_type/3/final/2022/ On behalf of the SP UKF CONTEST Team Przemek SP6GDI

Rozliczenie zawodów / Contests results

Drodzy Zawodnicy, rozliczono zawody w 2022. Wyniki klasyfikacji finałowej i dyplomy zostaną opublikowane w krótce. Dziękuje za cierpliwość i przepraszam za zwłokę, spowodowaną moim przeciążeniem obowiązkami zawodowymi. Podowdzenia w zawodach w 2023!! 73! Przemek SP6GDI

Dear Contestants, the competition in 2022 has been settled. The results of the final classification and diplomas will be published shortly. Thank you for your patience and sorry for the delay caused by my professional duties overload. Good luck in contests in 2023!! 73! Przemek SP6GDI

Hosting problem

Przywrócono działanie strony po problemach z hostingie. W razie kolejnych błędów proszę zgłaszać przez e-mail. Łączę serdeczne pozdrowienia Przemek SP6GDI

Site restored after hosting issues. In case of problems, please contact via e-mail. Best regards Przemek SP6GDI

Results / Wyniki zawodów

Drodzy Uczestnicy, dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość. Przepraszam za opóźnienie w rozliczaniu zawodów było spowodowane przeciążeniem zasobów mojego czasu ze względu na liczne obowiązki zawodowe. Niestety, nie otrzymano ani jednego poprawnego logu dla ostatniej tury SP UKF Saturday Contest. 73! Przemek SP6GDI

Dear Contestants, Thanks for your patient. I'm sorry for delay for publishing contest's results - it was caused by my time overload by professional life duties. Unfortunately, no valid log for last SP UKF Saturday Contest received. 73! Przemek SP6GDI

Dyplomy / Diplomas 2021

Szanowni Uczestnicy, zapraszam do pobierania dyplomów za współuczestnictwo w 2021 roku. Dziękuję serdecznie za uczestnictwo, oraz za cierpliwość i wyrozumiałość. Sytuacja w moim życiu prywatnym i zawodowym była ostatnio bardzo dynamiczna i wymagająca, co miało wpływ na moje możliwości zaangażowania się w prowadzenie zawodów. Gratuluję osiągniętych rezultatów oraz życzę powodzenia w kolejnych zawodach! W dalszym ciągu jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i komentarze. Klasyfikacja generalna: Activity contest http://spukfcontest.pl/contest_type/4/final/2021/ Saturday contest http://spukfcontest.pl/contest_type/3/final/2021/ W imieniu zespołu zawodów SP UKF CONTEST Przemek SP6GDI

Dears Contestants, I invite you to download diplomas for participation in 2021. Thank you very much for participating, as well as for your patience and understanding. The situation in my private and professional life has been very dynamic and demanding lately, which had an impact on my ability to engage in running the competition. Congratulations on the results achieved and good luck in the next competitions! We are still open to any comments and remarks. Overall: Activity contest: http://spukfcontest.pl/contest_type/4/final/2021/ Saturday contest: http://spukfcontest.pl/contest_type/3/final/2021/ On behalf of the SP UKF CONTEST Team Przemek SP6GDI

Aktualizacja kalendarza zawodów / Contest calendar update

Drodzy Uczestnicy, Przepraszam za opóźnienia z uzupełnieniem kalendarza zawodów. Proszę o przesłanie logów zawodów styczniowych do dnia 10.02.2022 włącznie poprzez link: http://spukfcontest.pl/contest/34/upload/ Z góry dziękuję za cierpliwość, wyrozumiałość i współpracę. Powodzenia w tegorocznych zawodach!! 73! Przemek SP6GDI

Dear Contestants, I apologize for the delays in completing the contets's calendar. Please send the log of the January contest by 10/02/2022 inclusive via the link: http://spukfcontest.pl/contest/34/upload/ Thank you in advance for your patience, understanding and cooperation. Good luck in this year's competition !! 73! Przemek SP6GDI

Results / Wyniki 2021

Drodzy Uczestnicy, dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość. Przepraszam za opóźnienia i brak systematyczności w rozliczaniu zawodów. Liczę na wyrozumiałość. Dyplomy zostaną udostępnione w ciągu najbliższych tygodni. 73! Przemek SP6GDI

Dear Contestants, Thanks for your patient. I'm sorry for non-regular and delay for publishing contest's results. I hope for your understanding. Diploma will be published in next weeks. 73! Przemek SP6GDI

Results / Wyniki zawodów

Drodzy Uczestnicy, dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość. Przepraszam za opóźnienie w rozliczaniu zawodów było spowodowane przeciążeniem zasobów mojego czasu ze względu na obowiązki i sprawy rodzinne i zawodowe. 73! Przemek SP6GDI

Dear Contestants, Thanks for your patient. I'm sorry for delay for publishing contest's results - it was caused by my time overload by family and professional life duties. 73! Przemek SP6GDI

Wyniki / Results SP UKF Saturday Contest 06-03-2021

Drodzy Zawodnicy, wyniki wstępne za SP UKF Saturday Contest 06-03-2021 zostały opublikowane. Wyniki SP UKF Activity Contest 21-03-2021 powinny zostać opublikowane wkrótce. Przypominam, że obowiązującą formą przesłanie pliku LOG jest przesłanie przez serwer. E-mail jest drogą awaryjną, w razie wystąpienia błędów. Ze względu na wystąpienie incydentów w postaci wysłania tych samych logów na różne kategorie, określenie kategorii w formularzu zostaje czynnością OBOWIĄZKOWĄ. 73! Przemek SP6GDI

Dear Contestants, preliminary results for SP UKF Saturday Contest 06-03-2021 have been published. The results of the SP UKF Activity Contest on March 21, 2021 should be published soon. I would like to remind you that the obligatory form of sending a LOG file is sending it by the server. E-mail is an emergency route in case of errors. Due to the incidents in the form of sending the same logs to different categories, defining the category in of the form becomes a MANDATORY operation. 73! Przemek SP6GDI

application update / update aplikacji

Drodzy Zawodnicy, została zaaktualizowana wersja aplikacji. Dodano nową opcję zasugerowaną przez Tadeusza SP8DXZ, która umożliwia wybranie explicite kategorii nadsyłanego logu. Wybór, jeśli zostanie dokonany ma pierwszeństwo przed automatycznym wykryciem kategorii przez program, przez co pomija walidację pola PSect - nie jest wymagane zmiany jego wartości jeśli np. log jest wysyłany na wiele innych zawodów. W przypadku pozostwienia wyboru pustego ------ aplikacja działa jak dotychczas. Dziękuję Tadueszowi SP8DXZ za dzielenie się merytorycznymi uwagami mającymi wpływ na ulepszanie strony zawodów. Zachęcam serdecznie także innych zawodników do dzielenia się opiniami. W razie problemów technicznych proszę o kontakt poprzez e-mail zawodów i przesłanie tam także logu EDI w przypaku niepowodzenia załadowania. Vy 73! Przemek SP6GDI

Dear Contestants the application version has been updated. Added a new option suggested by Tadeusz SP8DXZ, which allows you to explicitly select the category of the sent log. The selection, if made, takes precedence over the automatic detection of the category by the program, thus omitting the validation of the PSect field - no change of its value is required if, for example, the log is sent to many other contests. If you leave the selection empty ------ the application continues to run. I would like to thank Taduesz SP8DXZ for sharing his substantive comments influencing the improvement of the competition website. I also encourage other players to share their opinions. In case of technical problems, please contact me by contest's e-mail and send the EDI log there in case of a failure to load. Vy 73! Przemek SP6GDI

Tehnical issue fixed / Problemy techniczne naprawione

Przywrócono prawidłowe działanie strony. Przemek SP6GDI

Website fixed. Przemek SP6GDI

Problemy techniczne / Technical issue

Strona nie działa właściwie. Trwają prace naprawcze. Przemek SP6GDI

Website is not working correctly. Issue is under investigation. Przemek SP6GDI

Results/Wyniki Activity 01 02 2021

Drodzy Uczestnicy, dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość. Przepraszam za opóźnienie w rozliczaniu zawodów było spowodowane przeciążeniem zasobów mojego czasu ze względu na obowiązki i sprawy rodzinne i zawodowe. 73! Przemek SP6GDI

Dear Contestants, I'm sorry for delay for publishing contest's results - it was caused by my time overload by family and professional life duties. 73! Przemek SP6GDI

Dyplomy / Diplomas

Szanowni Uczestnicy, zapraszam do pobierania dyplomów za współuczestnictwo w 2020 roku. Dziękuję serdecznie za uczestnictwo, oraz za cierpliwość i wyrozumiałość. Gratuluję osiągniętych rezultatów oraz życzę powodzenia w kolejnych zawodach! W dalszym ciągu jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i komentarze. Klasyfikacja generalna: Activity contest http://spukfcontest.pl/contest_type/2/final/2020/ Six hours contest http://spukfcontest.pl/contest_type/1/final/2020/ Za poszczególne konkursy dyplomy są dostępne w Kalendarz zawodów -> 2020 -> Wyniki ostateczne. W imieniu zespołu zawodów SP UKF CONTEST Przemek SP6GDI

Dears Contestants, I invite you to download diplomas for participation in 2020. Thank you very much for participating, as well as for your patience and understanding. Congratulations on the results achieved and good luck in the next competitions! We are still open to any comments and remarks. Overall: http://spukfcontest.pl/contest_type/2/final/2020/ Six hours contest http://spukfcontest.pl/contest_type/1/final/2020/ For each competitions, diplomas are available : Contest callendar -> 2020 -> Final results On behalf of the SP UKF CONTEST team Przemek SP6GDI

Oczekiwane wartości w pliku EDI / Expected values in EDI files

Wszystkie oczekiwane wartości zgodnie z : https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/12/VHF_Handbook_V9.00.pdf Pozostałe kombinacje mogą, ale nie muszą zostać rozpoznane przez oprogramowanie na serwerze. Nazwa pliku *.edi(z rozszerzeniem .edi) TName: nie ma znaczenia TDate: RRRRMMDD;RRRRMMDD (data zawodów w formacie RRRR rok, MM miesiąc, DD dzień) PSect: SINGLE (SO) Multi (MO) SINGLE LOW POWER (SO-LP) MULTI LOW POWER (MO-LP) PBand: 50 Mhz 70 Mhz 145 MHz 435 MHz 1,3 GHz 2,3 GHz 3,4 GHz 5,7 GHz 10 GHz 24 GHz 47 Ghz

All expected values according to: https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/12/VHF_Handbook_V9.00.pdf Another combination can but it may or may not be recognised by software installed on server. FIle name *.edi (with .edi file extension) TName: Don't have matter TDate: YYYYMMDD;RRRRMMDD (contest date in format YYYY as year , MM as month, DD as DAY) Another fields - please look above.

Wyniki / Results Activity 11, 12

Wyniki wstępne zawodów Activity 11-2020 i 12-2020 zostały opublikowane. Łączę serdeczne pozdrowienia, Przemek SP6GDI

Preliminary results of Activity 11-2020 and 12-2020 were published. Best regards, Przemek SP6GDI

Prace serwisowe / Maintenance

Drodzy Zawodnicy, w najbliższych dniach prowadzone będą prace serwisowe związane z kolejnym wydaniem portalu - może on nie działać poprawnie. Wyniki zawodów listopadowych i grudniowych zostaną opublikowane w najbliższych dniach. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, z góry za to dziękuję. 73! Przemek SP6GDI

Dear Contestants, Maintenance of portal will be in progress soon - it may be not working correctly. The results of the November and December contests will be published in the coming days. I am asking for patience and understanding, thank you in advance for that. 73! Przemek SP6GDI

Przesyłanie plików logów .EDI / log files .EDI sending

Drodzy Zawodnicy, Od grudnia następuje zmiana domyślnego sposobu wysyłania plików logów. Głównym, domyślnym sposobem zostanie formularz przesyłania plików logów .EDI dostępny poprzez link "Prześlij log / potwierdzenia otrzymanych logów" w kolumnie Akcja w kalendarzu zawodów lub użycie Generatora EDI. Dodatkowym, awaryjnym sposobem przesyłania logów pozostanie adres e-mail zawodów. W GRUDNIU proszę o przesłanie plików DWOMA SPOSOBAMI JEDNOCZEŚNIE. Z góry dziękuję za zrozumienie i współpracę. W razie pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu. Łączę serdeczne pozdrowienia, Przemek SP6GDI

Dear Contestants, Starting from December, default log files sending way will be changed. Main, default ways will be log files sending form available via link "Send log file / received logs confirmations" in Action column inside contest calendar or using Generator EDI. Secondary, emergency way will be sending log files via contest e-mail address. In DECEMBER please send files via BOTH WAYS. Thank you in advance for your cooperation and understanding. In case of doubts or questions don't hestite to contact. Best regards, Przemek SP6GDI

Drugie Wydanie / Second release

Drodzy Zawodnicy, Dziękuję za cierpliwość. Zainstalowano drugie wydanie strony. Proszę o zgłaszenie wszelkich błędów. EDI Generator powinien być aktywny od początku zawodów ACTIVITY TURA 11 - wtedy umożliwi on wybranie zawodów w formularzu - jest on narazie w trybie testowym dla chętnych. Nadal obowiązuje wysyłanie logów via e-mail. Miłego korzystania, Przemek SP6GDI

Dear Contestants. Thank you for your patient. Second release is deployed. Reporting of all bugs will be welcome. EDI Generator will be fully operational until start of ACTIVITY ROUND 11 - it will allow to choose contest in form. It has testing status - for eager to help. Sending logs via e-mail still required. Have a nice use, Przemek SP6GDI

ACTIVITY - Wyniki / Result

Drodzy Zawodnicy, Przepraszam za zwłokę w rozliczeniu zawodów i dziękuję za cierpliwość.Wyniki zawodów są dostępne na stronie konkursu pod nowym adresem: http://spukfcontest.pl który, nie będzie już zmieniany w przyszłości i będzie obowiązywał przez cały rok 2021.W dalszym ciągu trwają prace programistyczne nad drugim wydaniem strony, które będzie dostępne wkrótce.Łączę serdeczne pozdrowienia,Przemek SP6GDI

Dear Contestants, I am apologise for the delay of contest results delivery and thank you for your patience. Contest results are available on contest website under new address: http://spukfcontest.pl which will not be changed in future and will be valid throughout the 2021 year. Second release development is still in progress, it will be released soon. Best regards, Przemek SP6GDI

SP UKF CONTEST - test

Szanowni Zawodnicy, Dziękuję za uczestnictwo w zawodach i cierpliwość. System jest w fazie testowej. Mogą występować błędy i nieścisłości w danych. W razie wystąpienia prosimy zgłosić o e-mailem podanym na podstronie kontakt. DO CELÓW TESTOWYCH: Proszę o wysłanie plików EDI poprzez http://sp0vhf.atthost24.pl/contest/14/upload/ Dziękuję z góry za wyrozumiałość i współpracę oraz życzę powodzenia w zawodach. Łączę serdeczne pozdrowienia, Przemek SP6GDI - SP UKF Contest Manage

Dear Contestors, Thanks for your participation and being patient., system has TESTING status. Errors and data incoherence can happend. In case of incidents / erros pleas send requests via e-mail provided in Kontakt subsite. FOR TESTING PURPOSE ONLY: Please send your EDI log file via http://sp0vhf.atthost24.pl/contest/14/upload/ Thank you in advance for your understanding and cooperation and good luck in the competition. Very 73! Przemek SP6GDI - SP UKF Contest Manager